Tasman Empire Airways Ltd Short S.25 Sandringham.

 


 

ZK-AMB (c/n SH.30C)
ZK-AMD (c/n SH.32C)
ZK-AME (c/n SH.33C)
ZK-AMH (c/n SH.55C)